← Keer terug naar de backoffice    Deze winkel is in aanbouw. Eventueel geplaatste orders zullen niet worden gehonoreerd of verwerkt. Verbergen

Disclaimer

Deze webshop is een uitgave van VINO & ZO.

De informatie in deze webshop is bedoeld om informatie te verstrekken. De gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen.

De op deze website opgenomen informatie worden door de schrijver op persoonlijke titel geschreven. Zijn mening vertegenwoordigt niet per definitie de mening van de fabrikant of leverancier.

Vino & Zo behoudt zich het recht voor materiaal van haar website te verwijderen. Zij zal dat in ieder geval doen indien de inhoud van het geplaatste materiaal naar haar mening racistisch of discriminerend van aard is of anderszins in strijd met de openbare orde en/of goede zeden. Voorts zal plaatsing van materiaal geweigerd of verwijderd worden indien het inbreuk maakt op de rechten van derden.

Niets uit de tekst of grafische voorstelling(en) mag openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, verspreid of aan derden verstrekt, behoudens de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming daartoe van Vino & Zo.

Eveneens is het gebruiker niet toegestaan om de inhoud van deze website te gebruiken voor een ander doel dan waar deze voor is bestemd. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrecht berusten bij Vino & Zo of haar licentiegevers.