← Keer terug naar de backoffice    Deze winkel is in aanbouw. Eventueel geplaatste orders zullen niet worden gehonoreerd of verwerkt. Verbergen

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN VINO & Zo, HIERNA TE NOEMEN OPDRACHTNEMER

 

ALGEMEEN

In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; 
 2. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door de opdrachtnemer uit andere hoofde worden verricht dan wel behoren te worden verricht, één en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging; 
 3. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, evenals alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers. 

TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door de opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd. 
 2. Aan de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van opdrachtnemer. 

AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging of orderbon door opdrachtnemer retour is ontvangen en ondertekend. 
 2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. 
 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan. 

GEGEVENS OPDRACHTGEVER

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen. 
 2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan. 
 3. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd. 

UITVOERING OPDRACHT

 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. 
 2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, te laten verrichten door derden. 
 3. Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van de opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van opdrachtgever en opdrachtnemer. 
 4. Indien op het moment van installatie, de nutsvoorzieningen niet zijn geregeld door opdrachtgever, dan komt alle eventuele schade van opdrachtnemer voor rekening van de opdrachtgever. 

GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT.

 1. Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de wet op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. 
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden. 
 3. Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. 

INTELECTUEEL EIGENDOM

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische z\in rechten kunnen bestaan of worden gevestigd. 
 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel over de werkzaamheden van opdrachtnemer. 

OVERMACHT

 1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen ui de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. 

HONORARIUM

 1. Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld. 
 2. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht. 
 3. Het honorarium van opdrachtnemer, zonodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per week, per maand, per kwartaal of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht. 

BETALING

 1. Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 21 dagen na de factuurdatum, in euro’s, ten kantore van de opdrachtnemer of door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking. 
 2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en is, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, de wettelijke rente per maand verschuldigd (met een minimum van 1%) tot op de datum van complete voldoening, een en ander onverminderd de verder rechten welke opdrachtnemer heeft. 
 3. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijk of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 350.00. 
 4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag. 

RECLAME

 1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 8 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 8 dagen na ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. 
 2. Reclames als in het eerste lid, geven de opdrachtgever niet het recht een betaling op te schorten of te weigeren. 

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag waarvoor opdrachtnemer zich met betrekking tot de niet-, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming daarvan heeft verzekerd. 
 2. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houden met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk. 
 3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voorzover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken. 
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden. 

OPZEGGING / ANNULERING

 1. Opdrachtnemer kan te alle tijden de overeenkomst opzeggen. 
 2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartijen te worden medegedeeld, indien de overeenkomst óók schriftelijk is gebeurd. 
 3. Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging. 
 4. Bij opzegging / annulering door de opdrachtgever is deze 20% van de aanneemsom als annuleringskosten verschuldigd aan opdrachtnemer. 

OPSCHORTINGSRECHT

 1. Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan. 

EIGENDOM EN RISICO

 1. Zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de opdrachtnemer, blijft het geleverde, de installatie, alsmede de aangevoerde onderdelen en materialen, eigendom van de opdrachtnemer. In zo’n geval heeft de opdrachtnemer het recht al het geleverde terug te nemen zonder de opdrachtgever te vrijwaren van zijn betalingsverplichtingen. 
 2. Opdrachtnemer heeft bij twijfel aan de betalingscapaciteit van de opdrachtgever, het recht om de levering van de goederen uit te stellen, tot dat de opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. 
 3. Nadat de betreffende producten ons bedrijf hebben verlaten of wanneer wij de opdrachtgever schriftelijk hebben medegedeeld dat de producten ter verzending gereed staan, gelden zij als afgeleverd, onverminderd het bepaald bij lid 4 en ongeacht de eventuele gehoudenheid van opdrachtnemer tot nakoming van montage- en installatieverplichtingen. Plaats van aflevering is derhalve ons bedrijf, ook al is franco verzending en / of vervoer door ons overeengekomen. Ingeval aflevering bij gedeelten geschiedt, gelde de afzonderlijk partijen op zichzelf als geleverd. 
 4. Het risico gaat op opdrachtgever over op het moment van aflevering in de zin van lid 3. Ook bij schade aan producten, veroorzaakt door vernieling van de verpakking, is het gestelde in de vorige zin onverminderd van kracht. 

GARANTIE

 1. De garantietermijn is een jaar vanaf het moment van levering. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot het herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging er van, een en ander ter beoordeling van de opdrachtnemer. 
 2. De garantietermijn van een jaar wordt verkort naar gelang de machines meer dan 40 uur per week in gebruik zijn. 
 3. De eventuele wettelijke heffingen, invoerrechten en omzetbelastingen op de herstelwerkzaamheden binnen de garantie alsmede de eventuele tussenkomst van een monteur voor de noodzakelijke werkzaamheden komen voor rekening van de opdrachtgever. 
 4. Bij eventuele herstelwerkzaamheden en of veranderingen door derden zonder toestemming of opdracht van opdrachtnemer, alsmede bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen, vervalt onmiddellijk de garantieverplichting van de opdrachtnemer. De opdrachtgever heeft geen recht de betaling te weigeren op grond dat de opdrachtnemer zijn garantieverplichting niet of niet tijdig nakomt. 
 5. Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor indirecte schade, zoals schade door bedrijfsstilligging, -vertraging of enige andere bedrijfsschade uit welke hoofde, rol of van welke aard ook, alsmede voor enige of indirecte schade, welke wordt veroorzaakt aan of door respectievelijk door de werking of niet-werking e.a. onjuiste werking voor het door hen geleverde of bewerkte goed of door terzake in zijn dienst zijnd personeel middellijk of onmiddellijk toegebracht aan goederen en personen, welke of wie ook. 
 6. Onverminderd het hiervoor bepaalde zal tenslotte iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, uit welke hoofde dan ook, daaronder begrepen aansprakelijkheid uit hoofde van deze voorwaarden, steeds beperkt zijn tot maximaal het bedrag waarvoor opdrachtnemer is verzekerd. 

TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn welke niet tot competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van opdrachtgever.

 

Woerden, 19 februari 2021